Foreningens historie

Randersegnens Amatørarkæologer har nu eksisteret siden 1991 - altså i 28 år!! 

Herunder kan du læse æresmedlem - og en af stifterne - Helge Ø. Nielsens fortælling om baggrunden for foreningens oprettelse og om de tanker, initiativtagerne gjorde sig om foreningens kommende arbejdsopgaver.

 

De var og er alle dedikerede mennesker, som har noget på hjerte. De havde en opgave at løse, og de udviste stædighed, vedholdenhed og styrke - og en dag var foreningen en realitet!

Billedet her har vi fået fra æresmedlem Reno Fiedel og er fra november 1992 og viser foreningens amatørarkæologer i gang med en proff-udgravning i Fuglsøgård Mose ved Mariager Fjord lidt nord for Havndal.

Klip.JPG

Historien om

Randers-egnens

Amatør-arkæologer

Foreningens historie

 

Den. 13. oktober 1989 kontaktede jeg Allan Berg Nielsen på Kulturhistorisk Museum i Randers, for at undersøge, om der var mulighed for at starte en amatørarkæologisk forening i samarbejde med museet.

Allan mente, at mulighederne var til sted og vi aftalte at mødes d. 25. oktober, hvor vi så ville forsøge at sammensætte et panel af interesserede.

I den mellemliggende periode var ansættelsen af museets nye leder Carsten Paludan-Müller faldet på plads, og i den forbindelse mente vi, at hans stillingtagen til projektet var en naturlig forudsætning, hvorefter Allan forelagde ideen for ham. En ide som det viste sig ville falde udmærket ind i de planer, som Carsten havde omkring museet.

Som ny chef havde Carsten jo helt sikker ikke amatørarkæologi som første prioritet, og der gik en rum tid uden yderligere tiltag.

Men ved et foredrag som Carsten holdt for de to folkeuniversitetskurser d. 14. marts 1990, et foredrag som omhandlede museets daværende status, fremtidige ønsker, samt de muligheder og begrænsninger det indebar, tilkendegav Carsten museets ønske om et samarbejde med områdets amatørarkæologer.

I tiden derefter kontaktede jeg med jævne mellemrum Carsten pr. telefon for at forhøre om mulig opstart.

Det var ganske saglige og hyggelige samtaler, men de førte ikke rigtig til noget konkret.

D. 6. marts 1991 forespurgte jeg på de to folkeuniversitetskurser, om der var interesse for en amatørarkæologisk forening.

Jeg bad folk om at skrive sig på en lille blanket, hvor det var pointeret, at det var uforpligtende og formålet blot var at lodde interessen.

19 personer viste interesse.

En af dem som viste interesse var museets daværende fotograf Kirsten Niekamp og måske, det vides ikke, har hun givet et vink videre.

En god måned senere, mere bestemt d. 11. april indkaldte museet til et møde mellem museets arkæologer og 6 af områdets amatører.

For museet deltog Carsten Paludan-Müller, Ernst Stidsing og Reno Fiedel

For amatørerne deltog Sigurd Olesen, Søren Dyrskjøt, Henning Johansen, Sejer Jensen, Henrik Christensen og Helge Nielsen.

Mødeindkaldelsen lød som følger:

Møde om samarbejde mellem Kulturhistorisk Museum og områdets amatørarkæologer.

 

Kulturhistorisk Museums (KHM) arkæologiske ansvarsområde dækker foruden Randers følgende kommuner: Mariager, Nørhald, Purhus, Langå, Hadsten, Rosenholm, Sønderhald og Rougsø. I alt ni kommuner, som er i overkanten af det vi kan magte, når vi gerne vil gøre arbejdet omhyggeligt og dækkende over hele området.

 

Inden for dette arbejdsområde findes en række dygtige og entusiastiske mennesker, der gennem kortere eller længere tid har haft arkæologi som deres fritidsinteresse. Denne gruppe amatørarkæologer vil museet gerne have et nærmere og mere organiseret samarbejde med.

Da du er en af dem, vil vi gerne invitere dig sammen med 5 andre amatørarkæologer til et møde hér på museet torsdag 11. april 1991 kl. 19 med museets arkæologiske medarbejdere. Vi forventer, at mødet varer ca. 3 timer.

 

Det er museets ønske med mødet at tilskynde til, at de amatørarkæologer, der er aktive i vores arbejdsområde, finder sammen i en sammenslutning eller forening. Vi tænker os naturligvis en organisation, der suverænt styres af amatørerne selv, men som kan blive en god samarbejdspartner for KHM.

 

Vi vil nødig skabe andre forventninger hos jer, end dem vi mener at kunne indfri. Derfor er det vigtigt for os, at I forstår, at vores muligheder for at iværksætte udgravninger i dag er begrænsede. Vi kan med andre ord ikke følge alle jeres iagttagelser op med nye udgravninger. Til gengæld arbejder vi i disse år hårdt på at skaffe os et bedre overblik over resultaterne af tidligere års udgravninger for at opnå et bedre kendskab til oldtidens og middelalderens bebyggelsesudvikling i vores arbejdsområde.

Det kan I hjælpe os med først og fremmest ved at samarbejde om større rekognosceringsprojekter, f.eks.: systematisk eftersøgning af bestemte anlægstyper – så som middelalderlige voldsteder og ældre stenalders bopladser. Eller systematisk afsøgning af større områder for generelle arkæologiske overfladespor. Andre projekter kan være registrering og systematisering af overfladeopsamlinger fra bestemte områder.

 

På udgravningsiden vil der være mulighed for amatørarkæologisk deltagelse i visse af museets undersøgelse. Ligesom der kan tænkes særskilte udgravningsprojekter for amatørsammenslutningens medlemmer.

 

Vi har lagt følgende dagsorden for mødet:

 

 1. Velkomst og indledning om museets arbejde i disse år.

 2. En ny tids amatørarkæologi: Hvor kan vi bruge hinanden

 3. Drøftelse af stiftelsen af en amatørarkæologisk forening for Randersegnen og af foreningens forhold til KHM

 4. Eventuelt

Med venlig hilsen

 

Carsten Paludan-Müller

 

Referat fra mødet:

 

Punkt 1 & 2 var en saglig og grundig orientering fra museets side om de muligheder og begrænsninger, der foreligger.

 

I punkt 3 & 4 var amatørerne ivrige debattører. Synspunkter og interesser var en del forskellige, hvilket medførte en meget grundig debat, og hvor de enkelte elementer blev vurderet ud fra alle synsvinkler.

 

Søren Dyrskjøt, Henning Johansen og Sejer Jensen udtrykte betænkelighed ved en forening, bl.a. ud fra den betragtning, at området er meget omfangsrigt med de 9 kommuner, som udgør museets ansvarsområde.

Søren Dyrskjøt udtrykte ønske om mindre enheder i de lokale områder.

Sigurd Olesen foreslog en komite, samt en løsere struktur end en decideret forening.

Henrik Christensen udtrykte ønske om deltagelse i samarbejde, gerne i forening, men uden at deltage i opbygningen af en sådan.

Helge Nielsen udtrykte ønske om en forening.

 

Helge Nielsen uddelte et forslag til vedtægter for en forening, tænkt som et arbejdsgrundlag.

 

Henning Johansen og Sejer Jensen tilsluttede sig synspunkterne fra Søren Dyrskjøt og Sigurd Olesen.

 

Museet oplyste, at den fremtidige kontaktperson til amatørerne er Reno Fiedel.

 

Inden mødets afslutning blev der berammet et nyt møde på KHM d. 28-05-91 kl. 19.

 

Referat: Helge Nielsen

 

Efterfølgende blev der frem til den stiftende generalforsamling afholdt 8 møder på KHM mellem museet og amatørerne.

I opbygningsfasen deltog i alt 18 personer. 5 som museet havde udvalgt. 5 som tidligere havde tilkendegivet deres interesse for projektet. De sidste otte kom fra de to samtidige afholdte folkeuniversitetshold. Under forløbet kom nye til og andre sagde fra. På det 9 og sidste møde (d. 7. november), inden stiftelsen deltog for museet: Rene Fiedel og for amatørerne: Svend-Aage Holt, Svend Madsen, Sigurd Olesen, Else Rasmussen og Helge Nielsen.

 

Møde 2:

Sigurd Olesen, Henning Johansen og Søren Dyrskjøt tilsluttede sig ideen om en forening, hvilket herefter var pejlemærket for projektet.

 

Møde 3:

Vedtægtsforslag blev behandlet og justeret og ud fra en lang emneliste blev der arbejdet med følgende emner: Kulturelt Samvirke, Fritidsforvaltningen, Kulturfonden, Folkeuniversitetet, Introduktionsmateriale, Pressemeddelelser, Programerklæring, Foreningsregisteret, Medlemsblad, Kontakt til kulturelle forvaltninger i alle kommuner og Foreningslogo.

 

Møde 4:

Mødet besluttede at foreningens navn er Randersegnens Arkæologiske Forening forkortet R.A.F. , hvilket faldt en hvis arkæolog noget for brystet.

Tid og sted for den stiftende generalforsamling blev fast sat til tirsdag d. 12. november kl. 19 (senere ændret til torsdag d. 14) på kulturhistorisk Museum. Der blev udtrykt ønske om museumsleder Carsten Paludan-Müllers medvirken. Hornbækøksen blev foreslået som logo.

 

Møde 5:

Sigurd arbejder med budget og ansøgning til Randers Kommune om økonomisk støtte.

Helge har været i kontakt med de øvrige 8 kommuners kulturelle forvaltninger og arbejder videre med kontakt til ”andre foreninger i området”.

Svend-Aage arbejder med oprettelsen af konto i Sparekassen Kronjylland. Helge med oprettelsen af forenings giro. Hornbækøksen er foretrukket som logo. Reno arbejder med folder samt forsøger at få en aftale med Randers Amtsavis vedrørende presseomtale.

Mødet med avisen blev afholdt d. 10. september kl. 15 på Kulturhistorisk Museum.

Journalist Jutta Poulsen og fotograf Carl-Erik Hesseldal frembragte en fin reportage, som kunne læses i avisen d. 12. september 1991.

 

Møde 6:

Der blev arbejdet videre med de forskellige emner. Hornbækøksen skal indtil videre benyttes som foreningens kendetegn. Datoen på den stiftende generalforsamling blev endelig fastsat til d. 14. november 1991, efter aftale med museet.

 

Møde 7:

 Afslag fra Randers Kommune vedrørende økonomisk hjælp til opstart af foreningen var tilgået Sigurd.

Tilsagn om pengeinstitutforbindelse med Sparekassen Kronjylland, samt en medfølgende anfordrings bog på kr. 1000 var tilgået Svend-Aage

I forbindelse med oprettelse af postgiro konto samt trykning af giro indbetalingskort, blev der nedsat en midlertidig bestyrelse af Svend-Aage, Jørgen, Sigurd og Helge.

Det blev besluttet at foreningsblad/meddelelser/information skulle tilsendes medlemmerne 4 gange årligt.

Redaktør Jørgen Krebs kontaktes med anmodning om at være generalforsamlingens ordstyrer.

 

Møde 8:

Følgende har indvilliget sig i at lade sig opstille som kandidater til bestyrelse Svend-Aage Holt, Sigurd Olesen, Jørgen Justesen, Else Rasmussen og Helge Nielsen.

Forslag til dagsorden for generalforsamling blev vedtaget. Tilsagn fra Jørgen Krebs om at være ordstyrer.

Afslag fra Thor Bryggerierne om sponsorstøtte til annoncering er modtaget, i stedet er der tilsagn fra Randers Vægtercentral med et budget på kr. 2750

 

Møde 9:

Færdige trykte girokort er forsinkede, så det besluttes at indkøbe stempel med foreningens navn og adresse og så, i første omgang benytte neutrale girokort.

Pressemeddelelse er sendt til lokalradioer, Østjyllands Radio og TV 2 Østjylland.

Indmeldelsesblanketter er fremstillet og det blev besluttet at skriftligt materiale til generalforsamlingen skal bestå af: Dagsorden, forslag til vedtægter, foreningens nyhedsblad, indmeldelsesblanketter samt girokort.

Det blev også bestemt at foreningens første medlemsmøde skulle finde sted på KHM torsdag d. 12. december. Dette første møde blev starten til en tradition med et julemøde som års afslutning, en tradition som holdt ved i mange år, ja faktisk helt frem til 2008.

 

Stiftende generalforsamling:

 

Dagsorden:

 

 1. Velkomst

 2. Praktiske oplysninger

 3. Valg af dirigent

 4. Indlæg 1 fra initiativgruppen ved Helge Nielsen

 5. Indlæg ved museumsleder Carsten Paludan-Müller

 6. Indlæg 2 fra initiativgruppen ved Svend-Aage Holt

 7. Eventuelle spørgsmål til ovenstående

 8. Gennemgang af forslag til vedtægter

 9. Beslutning om foreningens stiftelse

10. Valg til bestyrelse (5 medlemmer) 

 • 3 vælges for 2 år (frem til 1993) 

 • 2 vælges for 3 år (fremtil1994 – normalt valg er 2 år)

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse 

 • Valget gælder for 1 år (frem til 1993)

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 • Valget gælder for 1 år (frem til 1993)

13. Orientering om folkeuniversitetskursus ved arkæolog Margit Bagger Larsen

14. Eventuelt

15. Afslutning

 

Den stiftende generalforsamling blev afholdt i henhold til dagsorden

 

Mellem dagordenspunkterne 8 og 9 blev der afholdt en pause, hvor initiativtagerne var vært ved en kop kaffe.

Under denne pause meldte 34 personer sig ind i foreningen.

 

Ved gennemgang af vedtægterne blev der foreslået og foretaget forskellige ændringer.

Foreningens navn blev foreslået ændret til Randersegnens Amatørarkæologer og efter afstemning blev dette vedtaget.

 

Til bestyrelsen valgtes 5 medlemmer:

 • Else Rasmussen

 • Svend-Aage Holt

 • Jørgen Justesen

 • Sigurd Olesen

 • Helge Nielsen

Til bestyrelsessuppleanter valgtes:

 • 1. suppleant. Svend Madsen

 • 2. suppleant. Bodil Christensen

 

Til revisor valgtes:

 • Ole Husum

Til revisorsuppleant valgtes:

 • Lissa Møller-Nielsen

 

Hermed var foreningen af Randersegnens Amatørarkæologer en realitet.