Foreningens vedtægter

V E D T Æ G T E R

 

§. 1.   NAVN, HJEMSTED OG VIRKEOMRÅDE

1.

Foreningens navn er RANDERSEGNENS AMATØRARKÆOLOGER.

2.

Foreningen har hjemsted i Randers kommune. Dens virkeområde er Randers kommune med tilhørende opland.

 

§. 2.   FORMÅL

1.

Varetage og koordinere medlemmernes interesser på det arkæologiske område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love samt etiske normer.

(§ 2 Formål fortsat:)

2. Formidle et nært samarbejde med Museum Østjylland med henblik på det størst mulige gensidige udbytte.

3.

Formidle og udbrede et større kendskab til arkæologien.

4.

Medvirke til større forståelse af arkæologiske sammenhænge.

5.

Medvirke til uddannelse af amatørarkæologer, såvel teoretisk som praktisk, dels gennem foreningens egne initiativer, dels gennem anbefaling af deltagelse i folkeuniversitetskurser.

6.

Samarbejde med andre arkæologiske amatørforeninger og med idemæssigt beslægtede interesseorganisationer, som for eksempel historiske foreninger m.v.

§. 3.   MEDLEMSKAB

1.

Enhver person med interesse i arkæologiske sammenhænge kan optages i foreningen under forudsætning af, at vedkommende efterlever foreningens vedtægter og respekterer den gældende lovgivning.

2.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer.

 

§. 4.   LEDELSE

1.

Foreningen ledes af en bestyrelse.

2.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og op til 2 suppleanter, jfr. dog stk. 5.

3.

Valg til bestyrelsen sker på den årlige ordinære generalforsamling, som afholdes i marts måned.

4.

Valget gælder for 2 år, således at 2 medlemmer er på valg på lige årstal, og 3 medlemmer er på valg på ulige årstal. Valget af suppleanter gælder kun for et år ad gangen.

5.

Deltagerne i aftenskolekurser har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. Den pågældende er ikke pligtig at være medlem af foreningen. Valgperioden gælder så længe, den pågældende er kursist, dog max. to år. Ønsker kursisterne at gøre brug af denne ret, udvides antallet af bestyrelsesmedlemmer til seks.

6.

Endvidere vælges en revisor og en revisorsuppleant. Valget gælder for et år.

 

7.

I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

8.

Bestyrelsen bestemmer internt sin postering, bestående af: Formand, næstformand, arkæologisk faglig og praktisk koordinator, kasserer og sekretær – medie og markedsføringsformidler. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

9.

Foreningen forpligter sig ved underskrift af formanden/kassereren og et andet bestyrelsesmedlem. Køb og salg af fast ejendom, optagelse og ydelse af lån kræver dog godkendelse af den samlede bestyrelse.

 

10.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§. 5.   GENERALFORSAMLING

1.

Generalforsamlingen afholdes i marts måned, og den indkaldes med minimum 30 dages varsel. Indkaldelsen kan ske i medlemsbladet eller pr. brev. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

2.

Dagsorden indeholder som minimum:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens beretning og regnskab

4) Indkomne forslag

5) Valg

6) Fastsættelse af kontingent

7) Eventuelt

3.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt en enig bestyrelse eller minimum 40 % af medlemmerne ønsker det. Der indkaldes med 14 dages varsel.

§. 6.   MEDLEMSMØDER

1.

Medlemsmøder, foredrag, ekskursioner m.v. adviseres med mindst 14 dages varsel.

§. 7.   KONTINGENT

1.

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

2.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

3.

Medlemskontingent skal være indbetalt pr. 1. februar, såfremt medlemmet ønsker at bevare sine rettigheder.

§. 8.   UDMELDELSE OG EKSKLUSION

1.

Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse vil accepteres på et hvilket som helst tidspunkt, forudsat at medlemmets forpligtelser over for foreningen er indfriet.

2.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

3.

Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen. Eksklusionen kan af medlemmet indbringes for næste ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

§. 9.   ARBEJDSGRUPPER

1.

Bestyrelsen kan oprette arbejdsgrupper med henblik på specielle arbejdsopgaver og projekter.

2.

Ved opgavens afslutning opløses gruppen.

3.

Arbejdsgrupper kan oprettes såvel med som uden deltagelse af bestyrelsesmedlemmer.

§. 10. VEDTÆGTSÆNDRINGER

1.

Vedtægtsændringer kræver generalforsamlings accept, tilkendegivet med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

2.

Vedtægtsændringer skal fremgå af mødeindkaldelsen.

§. 11.   PROTOKOL

1.

Protokollen føres af foreningens sekretær.

2.

I protokollen refereres foreningens aktiviteter, i kort og overskuelig form.

3.

Alle bestyrelsesmøder refereres og føres til protokol.

4.        

Referat af generalforsamlingen føres til protokol og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer samt af dirigenten.

5.

Protokollen er tilgængelig for alle medlemmer.

§. 12.   OPHÆVELSE

1.

Ophævelse af foreningen kan kun besluttes af generalforsamlingen og kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, dog mindst halvdelen af foreningens medlemmer.

2.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, denne afholdes inden for 60 dage. Herefter træffes afgørelsen ved almindeligt stemmeflertal.

3.

Såfremt foreningen ved en ophævelse indeholder aktiver af kulturhistorisk interesse, tilfalder disse Museum Østjylland. Eventuelle økonomiske midler tilfalder kredse i Randers, som efter folkeoplysningsloven tilbyder fritidsaktiviteter for børn og unge.

4.

Intet foreningsmedlem kan, som enkeltperson, gøre krav på eventuelle aktiver.

 

 

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling. Kulturhistorisk Museum i Randers d. 14. november 1991.

Vedtægtsændring: Vedtægtens §. 3. er tilføjet stk. 2) Vedtaget på generalforsamlingen d. 21 marts 2002.

Vedtægtsændring: § 1 stk. 2) er ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2009.

Vedtægtsændring: § 4 stk. 2) og stk. 4) er ændret på generalforsamlingen den 18. juni 2009.

Vedtægtsændring: § 1 stk. 2, § 2 stk. 2 og § 12 stk. 3 er ændret, § 4 stk. 8 og stk. 9 og § 8 stk. 3 er tilføjet på generalforsamlingen den 15. marts 2012.

Vedtægtsændring: § 1 stk. 2 og § 2 stk. 5 er ændret på generalforsamlingen den 21. marts 2013.

Vedtægtsændring: § 2 stk. 5, § 4 stk. 2, § 4 stk. 8 er ændret, og § 4. stk. 5 er indsat på generalforsamlingen den 26. september 2013.

Vedtægtsændring: § 4 stk. 2, § 4 stk. 4 er ændret på generalforsamlingen 15. maj 2017. 

 

Vedtægtsændring: § 1 stk. 2, § 4 stk. 5, § 5 stk. 1 er ændret på generalforsamlingen 30. april 2018.

Dirigent:

Gervid F. Hansen

 

Bestyrelse:

Eske Thøgersen (formand)  

Tom Larsen

Birthe Thorsen                           

Preben Ravnsvad

Jørgen Mejlsø